Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.whitecap-kiteboarding.com môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním tovarov a produktov dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

Bibiana Magaji – Whitecap Kiteboarding

Parková 22

95617 Solčany

Slovenská Republika

IČO 47186372

DIČ 1086126470

 

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Produkty a tovar, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.whitecap-kiteboarding.com

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.whitecap-kiteboarding.com. Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode.

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankový prevod
 • Paypal

 

Pri prevzatí tovaru:

 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
 • v hotovosti

 

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.whitecap-kiteboarding.com.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom prípadne osobne).
Skladový tovar bude odoslaný kupujúcemu do 1-2 dní od potvrdenia objednávky.
V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.

 

5. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods.

 • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
 • Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
  • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
  • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
   Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený.

 

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close